הצטרפות לקוחות לשירותי המידע של יציל
להצטרפות לשירותי המידע של יציל יש למלא את הפרטים בטופס הבא.
בסיום תהליך ההצטרפות יש להדפיס את טופס ההצטרפות ולשלוח אותו חתום על ידי
מורשה חתימה, לחברת יציל לאישור ולפתיחת המנוי.

מעבר עם העכבר על הסימן
שלצד השדות יפתח חלון הסבר על אופן מילוי השדות.
  פרטי בית העסק:
מספר ע"מ/ח"פ:
מספר בית עסק:
  פרטי המנוי:
שם בעל המנוי:
תפקיד בבית העסק:
מזהה
ת"ז:
דרכון:
 
בחירת שם משתמש:
בחירת סיסמא:
אימות סיסמא:
בחירת שאלת הזדהות:
תשובה:
בחירת שאלת הזדהות נוספת:
תשובה:
 
טלפון להתקשרות:
 
פקס:
 
כתובת דוא"ל:
תנאים משפטיים
הדפסה   
הואיל   ובית העסק חתום עם יציל על הסכם סליקה;
והואיל   ובית העסק מעוניין לקבל מ-יציל שירותים שונים באמצעות המחשב;
לפיכך מוסכם בין בית העסק לבין יציל כדלהלן:
 
1. למונחים להלן תהא המשמעות הנתונה לבם בהסכם הסליקה.
2. לצורך כתב זה יתפרשו המונחים שלהלן כמפורט בצדם:
2.1   "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי וכל ציוד, חמרה ותכנה שבשימוש בית העסק לצורך ביצוע ההתקשרות למחשבי יציל וכל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת מידע.
2.2   "מתן הוראות" - מתן הוראות/בקשות ישירות לביצוע של פעולות ועסקות בנקאיות מסוגים שונים ו/או לקבלת מידע, באמצעות המערכת.
 
3. בית העסק מבקש בזה לקבל מ- יציל שירותים הניתנים באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת של יציל, המבוססות על תקשורת מחשבים ישירה/אינטרנט (להלן לצורך תוספת זו - "המערכות") (להלן לצורך תוספת זו - "השירותים"). השירותים עשויים לכלול על פי סוג המערכת - קבלת מידע והעברתו ו/או מתן הוראות/העברת בקשות לביצוע פעולות/עסקות (להלן:"פעולות/עסקות"). השירותים המבוקשים מפורטים בטבלה המפורטת בכתב זה.
 
4. הפעלת השירותים על ידי בית העסק תהיה בהתאם להנחיות יציל, כפי שיימסרו לו מפעם לפעם. ידוע לבית העסק כי הוא יהיה רשאי לקבל מ- יציל באמצעות המערכות, אך ורק את אותם סוגי שירות ש- יציל תאשר מפעם לפעם. האמור בכתב זה יחול על כל הוראה ו/או בקשה אשר תתייחסנה לכל פעולה, עסקה או דבר שיהיה נהוג לבצע מעת לעת עם יציל או באמצעותה - לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:
4.1   בקשות לאשראי מכל הסוגים.
4.2   בקשות לקבלת מידע.
4.3   פעולות בנקאיות נוספות אשר יציל תאפשר בעתיד לבצע באמצעות המערכות.
 
5. ביצוע כל פעולה ו/או קבלת מידע במסגרת השירותים יהיו כאילו התבצעו באמצעות הטלפון.
 
6. ידוע לבית העסק כי מתן הוראה היא סופית ומחייבת ואינה ניתנת לביטול.
 
7. ברור לבית העסק כי בחירת סוג פעולה, באיזה מהמערכות על ידי הקלדתה במערכת הרלוונטית, מהווה הוכחה מכרעת כלפיו לבחירת סוג הפעולה, תוכנה ונתוניה.
 
8. ידוע לבית העסק כי המערכות, מעצם היותן מבוססות על רשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים בהן, לרבות גילוי ו/או שינוי מידע הזורם בהן, על ידי מי שאינו מורשה לכך. יציל משקיעה מאמצעים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך כידוע אין אפשרות לחסימה הרמטית. כדי להקטין את הסיכון על בית העסק להקפיד על אבטחת המידע, כמפורט להלן.
 
9. במערכות העובדות עם קוד סודי/מספר מנוי/סיסמה ו/או PIN (PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER) ו/או מפתחות פרטיים וציבוריים (להלן:"אמצעי אבטחת מידע"), הכול כמפורט בהנחיות ש- יציל תמסור מפעם לפעם - בית העסק יהיה חייב לפעול על פי הנחיות יציל, לרבות החלפה, לפחות בתדירות שתורה לו יציל, של הקוד בקוד חדש, אקראי וקשה לניחוש ככל האפשר.
 
10. בית העסק מתחייב לשמור את אמצעי אבטחת המידע (לרבות האמצעים הפיזיים עליהם הם רשומים) בסודיות מוחלטת ובלתי נגישים למי שאינו מורשה מטעמו להשתמש במערכות, לא למסרם אלא למורשה מטעמו כאמור, ולדאוג לכך שכל מי שימסרו לו אמצעי אבטחת המידע על ידו או בהסכמתו, ינהג באופן המפורט בתוספת זו. בית העסק מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את מלוא האחריות לשמירה ולביצוע האמור בסעיף זה.
 
11. בית העסק מודע לסיכון הכרוך מבחינתו בכך שאמצעי אבטחת המידע יגיעו לידי מי שאינו מוסמך לכך על ידו וייעשה בם שימוש לרעה, ומצהיר כי ידוע לו ש- יציל הסכימה לאפשר לו להצטרף למערכות אך ורק לאור הסכמתו והתחייבותו המפורשות כי כל שימוש באיזה מאמצעי אבטחת המידע לצורך קבלת שירות כלשהו באמצעות המערכות, יחייב אותו לכל דבר וענין כאילו נעשה על ידו.
 
12. בית העסק מאשר ומצהיר כי ידועים לו הסיכונים בהצטרפות למערכות וקבלת השירותים באמצעותן וכי יציל הסכימה לאפשר לו לפעול באמצעות המערכות בתנאי מפורש כי יסכים ויתחייב כלהלן:
12.1     בית העסק יהיה אחראי בלעדית לשמירת כל מידע שיתקבל אצלו באמצעות המערכות ולתוצאות השיירות ו/או העקיפות של כל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
  12.1.1     שימוש שלא כדין במערכות, בין תוך שימוש באמצעי אבטחת המידע, ובין בכל דרך אחרת.
  12.1.2     שימוש במערכות שלא על פי הוראות כתב זה או הנחיות שיומצאו לו מ- יציל.
  12.1.3     שידור של נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים על ידו.
  12.1.4     חבלה, שינויים, העתקות, שימושים ללא רשות באמצעי אבטחת המידע, או במכשיר.
12.2     מבלי לגרוע מכל האמור בכתב זה, יציל תהא פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לבית העסק, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:
  12.2.1     שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקבלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלו, בין ב- יציל ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
  12.2.2     תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חמרה המצויות אצלו.
  12.2.3     חשיפה וגילוי מידע על ידי לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש במערכות.
 
13. ידוע לבית העסק כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת ו/או שתפותח ו/או תוכן על ידי או בעבור יציל במסגרת ו/או בקשר עם המערכות (לעיל ולהלן: "התכנה"), תהיינה בבעלות הייחודית המלאה והמוחלטת של יציל או של צד שלישי ממנו רכשה יציל את הזכות להשתמש באותה תוכנה.
 
13. ידוע לבית העסק כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת ו/או שתפותח ו/או תוכן על ידי או בעבור יציל במסגרת ו/או בקשר עם המערכות (לעיל ולהלן: "התכנה"), תהיינה בבעלות הייחודית המלאה והמוחלטת של יציל או של צד שלישי ממנו רכשה יציל את הזכות להשתמש באותה תוכנה.
 
14. בית העסק מתחייב שלא להפר את זכויות יציל ו/או הצד השלישי כאמור בסעיף ‎13 לעיל, בכל תכנה שתימסר לו על ידי יציל (לרבות בדרך של הורדה בתקשורת - download), ולנקוט בכל מאמץ ואמצעים למנוע הפרה כאמור על ידי לקוחותיו, עובדיו, סוכניו וכל הבאים מכוחו. התחייבותו של בית העסק על פי סעיף קטן זה אינה מוגבלת בזמן.
 
15. בית העסק מתחיב בזה שלא לבצע כל העתקה של התכנה אלא לצורכי גיבוי ולא לאפשר לכל אדם ו/או גוף זולתם לעשות שימוש כלשהו בתכנה או בחלק ממנה.
 
16. ידוע לבית העסק ש- יציל רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן סופי או זמני, מלא או חלקי, את מתן השירותים לבתי העסק באמצעות המערכות.
הנני מאשר/ת שקראתי את התנאים המשפטיים להצטרפות לשירותי המידע באינטרנט
של יציל ואני מסכימ/ה להם.